محمد خاکباز

استاد محمد خاکباز

« بسمه تعالی »
رَبِّ زِدنی عِلماً و الحقنی بالصالحین
پروردگارا بوسیله دانش ظرفیت وجودی ام را زیاد و مرا به درستکاران ملحق فرما.

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، از سال ۱۳۹۰ درکسوت تدریس خدمت خود را به جامعه حقوقی آغاز کردند. از آن زمان تا کنون یعنی حدود ده سال به طور مستمر و در برخی نیسمال های تحصیلی هر روز هفته تدریس درس حقوق مدنی ۱ تا ۸ را در دانشگاههای مختلف کشور انجام می دادند. بیشترین تدریس ایشان هم در درس حقوق تعهدات یعنی مدنی ۳ بوده است که به بیش ازهزاران ساعت رسیده است. از جمله مراکزتدریس ایشان : دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، دانشگاه آزاد کرج، استادپروازی دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی، موسسات مختلف آموزش عالی حقوق و تقویتی وکالت بوده است و اکنون نیز درموسسه استاد آنلاین مشغول تدریس دوره کامل حقوق مدنی هستند.
وقتی به پای صحبت این حقوقدان جوان می نشینیم با صداقت خاصی، لذت بخش ترین و حرفه ای ترین فعالیت زندگی خود را تدریس و تالیف می داند و همواره شغل خود را «معلمی» و «نویسندگی» عنوان می کند. با اینکه در سال ۱۳۹۰ توفیق ورود به عرصه وکالت درکانون وکلای دادگستری را پیدا کرده ولی ترجیح می دهد تا بیشتر وقت خود را صرف تدریس و تالیف کرده تا اشخاص بیشتری ازدانش او بهره مند گردند.
او هیچگاه رسالت خود را درتالیف آثار و اندیشه های حقوقی فراموش نکرده است و از سال ۱۳۹۳ اقدام به نوشتن کتاب ها و مقالات متعدد حقوقی نمود. اولین اثر ایشان چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد او به نام « عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی» بود .
نامبرده استادی توانا با بیانی بسیار شیوا و روان، نویسنده ای چیره دست با قلمی روان، زیبا، دلنشین است. با مشاهده تمام تالیفات حقوقی او متوجه نوآوری در ارائه مطالب جدید حقوقی، تلاش برای رفع مسائل به روز حقوق مدنی و ارائه راهکارهای نو در حقوق مدنی می شویم. بعنوان مثال قسمتی از دیباچه استاد ایشان دکترنجاد علی الماسی(استاد تمام دانشگاه تهران) بر کتاب عدالت معاوضی او را می آوریم :
« ازاین جهت که نویسنده برای اولین بار به شیوه کاربردی و اجرایی قاعده ای را به نام عدالت معاوضی در این کتاب تدوین کرده است، می توان ایشان را بنیان گذارقاعده کاربردی عدالت معاوضی در ایران دانست .»
همچنین آقای دکترالماسی دردیباچه کتاب رساله عملی دروجه التزام او آورده اند :
« کتاب حاضرکه به نام رساله عملی دروجه التزام توسط آقای محمدخاکبازبه رشته تحریر درآمده است مانند سایر نوشته های ایشان دارای این ویژگی بارز«علمی وکاربردی بودن» می باشد. مولف برای نخستین باردرحقوق خصوصی ایران، به طورقاعده مندتمام قواعدی که یک قاضی یا وکیل دردعوای وجه التزام باید آنها را مورد بررسی قراردهد؛ درفصول مختلف کتاب جمع آوری نموده تا حقوقدانان ازظاهرساده ماده ۲۳۰ق.م دچار اشتباه نشده … »
ایشان این تفکراشتباه که حقوق مدنی قدیمی شده است را به طور کلی رد می کند و نتیجه شناخت سطحی این شاخه حقوق می داند. به نظرایشان قواعد عام و سنتی حقوق مدنی به کمک اجتهاد قضایی و قدرت استدلال می تواند گره بسیاری ازپرونده های محاکم و روابط حقوقی مردم را باز کند. آشنایی مختصر با این استاد حقوق مدنی را با آرزوی سلامتی و توفیقات برای او، به همین جا بسنده کرده و توجه خانواده بزرگ استاد آنلاین را به تالیفات حقوقدان و نویسنده جوان معطوف می کنیم :

الف- کتاب های تالیفی
(اولین تالیف ایشان عدالت معاوضی درحقوق موضوعه و رویه قضایی در نشرحقوق امروز به صورت تک جلدی بود که بعدا بصورت دوره دو جلدی زیر درنشرمجد به چاپ رسید)
۱. « عدالت معاوضی و قاعده موازنه» جلد اول : کلیات و مجاری قاعده ، انتشارات حقوقی مجد ، تهران، ۱۳۹۶ .
۲. « عدالت معاوضی و قاعده موازنه» جلد دوم : مبانی قاعده ، انتشارات حقوقی مجد ، تهران، ۱۳۹۶ .
۳. « رساله عملی در وجه التزام » ، انتشارات حقوقی مجد ، تهران، ۱۳۹۶ .
۴. « رساله نظری و عملی درحقوق تعهدات ». انتشارات حقوقی مجد ، تهران، ۱۳۹۹ .
۵. «گزیده آرای محاکم و تحلیل آنها » . جلد اول ، نشرجنگل، ۱۳۹۹ .
۶. «دانستنیهای ضروری حقوق : پرسش های حقوقی مردم و پاسخ های آن». جلد اول، نشرجنگل، ۱۳۹۹ .
ب- مقالات تالیفی
⦁ «تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها» فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه سمنان شماره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۲ .
⦁ « جایگاه نظریه عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی » نشریه سروش عدالت دانشکده حقوق دانشگاه قم شماره ۱۳ بهار ۱۳۹۱ .
⦁ « ابزارهای عادلانه کردن قرارداد در شرایط تورم» مجله حقوقی دادگستری . پاییز ۱۳۹۸ .
⦁ « بررسی استدلالی ماهیت قرارداد داوری » نشریه پیام آموزش قوه قضاییه شماره ۵۲، مهرو آبان ۱۳۹۰ .
⦁ « تجلی اخلاق و انصاف درفقه و حقوق موضوعه » نشریه پیام آموزش قوه قضاییه شماره ۵۳، آذر و دی ۱۳۹۰ .
⦁ « بررسی نحوه تعامل و تاثیراخلاق و انصاف درحقوق و رویه قضایی کنونی» کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۶ ، زمستان ۱۳۹۰ .
⦁ « بررسی مشروعیت دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی از دیدگاه نظریه عدالت معاوضی » کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۷ و ۴۸ ، بهار و تابستان ۱۳۹۱ .
⦁ « جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » مجله قضاوت مهر و آبان ۱۳۸۹، شماره ۶۶ .
⦁ « بررسی مشروعیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از دیدگاه نظریه عدالت معاوضی » کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۵۲ ازدوره جدید، تابستان ۱۳۹۲ .
⦁ « تمیز شرط فاسخ ازفسخ درحقوق مدنی ایران، مقایسه دوپرونده» کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۵۷ و ۵۸ ازدوره جدید، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ .
⦁ « تاثیرعدالت معاوضی درشکوفایی اقتصاد کشور» ماهنامه تحلیلی، آموزشی، پژوهشی حقوق و اقتصاد، شماره ۴، آذر ۱۳۹۳ .
⦁ «گردشکار دو پرونده : مفهوم دقیق حقّ حبس درحقوق مدنی و رویه قضایی کنونی » کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۵۹ ، بهار ۱۳۹۴ .
⦁ « امکان انعطاف پذیری وجه التزام درحقوق مدنی ایران و آرای دادگاهها » فصلنامه علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۴ .
⦁ « توجه به عدالت و روح قانون درتفسیر قانون و قواعد حقوقی» مدرسه حقوق اصفهان، شماره ۱۰۸، آبان ۱۳۹۵ .
⦁ « نگرشی انتقادی برحق حبس زن درحال تقسیط مهر» . فصلنامه حقوقی مجد ، شماره ۳۹ ، سال ۱۳۹۶ .
⦁ « وجوه تمایز مُضاربه و ربا : واکاوی دو دادنامه » مدرسه حقوق اصفهان ، تابستان ۱۳۹۶ .

تدریس های این استاد

استاد محمد خاکباز
4 ساعت و 41 دقیقه - 9 جلسه
تومان 128,000
استاد محمد خاکباز
2 ساعت و 39 دقیقه - 6 جلسه
تومان 171,000
استاد محمد خاکباز
8 ساعت و 20 دقیقه - 23 جلسه
تومان 144,000
استاد محمد خاکباز
8 ساعت و 50 دقیقه - 22 جلسه
تومان 170,000
استاد محمد خاکباز
11 ساعت - 24 جلسه
تومان 153,000