آموزش اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد

آموزش اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد

تومان۳۴۰,۰۰۰

35 در انبار

آموزش اصول فقه دکتر شرفشاد

دموی دوره:

اصول فقه یکی از منابع مهم در آزمون های تخصصی و یکی از دروسی است که بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت به سختی می توانند به سوالات آن پاسخ دهند و تعداد بیشماری از دانشجویان و علاقه مندان و رهپویان رشته حقوق به دلیل نامفهوم بودن و اغلب به دلیل دشوار بودن مباحث اصول فقه از مطالعه این مهم و اساسی در آزمون های حقوقی منصرف می شوند.

به این منظور مجموعه آموزش اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد به صورت تصویری با تدریس عالی و بی نظیر جناب آقای دکتر ایمان حسین پور شرفشاد در قالب ۴ حلقه دی وی دی آموزشی و ۳۴ ساعت تدریس و هم چنین به صورت مجازی برای تسهیل و فهم مطالعه اصول فقه و تحقق یادگیری دقیق جامع و کامل دانشجویان حقوق تهیه و تدوین شده است.

با امید به اینکه این مجموعه شما عزیزران را در جهت رسیدن به هدفتان یاری نماید.

هم چنین جهت مشاهده مجازی دوره در سایت ویدئو استاد آنلاین بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاهده آنلاین اصول فقه دکتر شرفشاد

سر فصل های دوره آموزش اصول فقه دکتر شرفشاد

 • جلسه ۱
  • دموی درس اصول فقه
  • کلیات الفاظ (وضع )-بخش اول
  • کلیات الفاظ (وضع )-بخش دوم
  • کلیات الفاظ (وضع )-بخش سوم
  • کلیات الفاظ (وضع )-بخش چهارم
 • جلسه ۲
  • انواع علاقه – بخش اول
  • انواع علاقه –بخش دوم
 • جلسه ۳
  • مشتق و انواع قرینه –بخش اول
  • انواع قرینه –بخش دوم
 • جلسه ۴
  • اقسام حقیقت ومجاز
  • نشانه های حقیقت ومجاز –بخش اول
  • نشانه های حقیقت ومجاز –بخش دوم
 • جلسه ۵
  • تقسیم بندی الفاظ –بخش اول
  • تقسیم بندی الفاظ –بخش دوم
  • تقسیم بندی الفاظ –بخش سوم
  • تقسیم بندی الفاظ –بخش چهارم
 • جلسه ۶
  • اوامر –بخش اول
  • اوامر –بخش دوم
 • جلسه ۷
  • اقسام دلیل –بخش اول
  • اقسام دلیل –بخش دوم
  • اقسام دلیل –بخش سوم
  • اقسام دلیل –بخش چهارم
 • جلسه ۸
  • اقسام حکم –بخش اول
  • اقسام حکم –بخش دوم
  • اقسام حکم –بخش سوم
  • اقسام حکم –بخش چهارم
 • جلسه ۹
  • اقسام موضوع
 • جلسه ۱۰
  • اقسام وجوب –بخش اول(عینی – کفایی )
  • اقسام وجوب –بخش دوم (تعیینی-تخییری)
  • اقسام وجوب-بخش سوم (توصلی-تعبدی)
  • اقسام وجوب-بخش چهارم (موقت-غیر موقت)
  • اقسام وجوب-بخش ششم(مطلق- مشروط)
  • اقسام وجوب –بخش هفتم –بررسی مثال ۱
  • اقسام وجوب –بخش هشتم –بررسی مثال ۲
  • اقسام وجوب-بخش پنجم (نفسی –غیری)
 • جلسه ۱۱
  • نواهی
  • انواع نهی
 • جلسه ۱۲
  • مفاهیم
 • جلسه ۱۳
  • منطوق
 • جلسه ۱۴
  • مفهوم واقسام مفهوم
 • جلسه ۱۵
  • اقسام مفهوم موافق
 • جلسه ۱۶
  • اقسام مفهوم مخالف
 • جلسه ۱۷
  • مفهوم مخالف (شرط)
 • جلسه ۱۸
  • مفهوم مخالف (وصف) -بخش اول
  • مفهوم مخالف (وصف) -بخش دوم
 • جلسه ۱۹
  • مفهوم مخالف (لقب)
  • مفهوم مخالف (عدد)
 • جلسه ۲۰
  • جمع بندی مفاهیم
 • جلسه ۲۱
  • عام وخاص
 • جلسه ۲۲
  • اقسام عام –بخش اول
  • اقسام عام –بخش دوم
 • جلسه ۲۳
  • اقسام مخصص
 • جلسه ۲۴
  • مخصص متصل
 • جلسه ۲۵
  • اجمال مخصص
 • جلسه ۲۶
  • تخصیص اکثر
 • جلسه ۲۷
  • مقایسه نسخ با تخصیص
 • جلسه ۲۸
  • تعریف مطلق و مقید –بخش اول
  • تعریف مطلق و مقید –بخش دوم
 • جلسه ۲۹
  • تعریف مجمل و مبین – بخش اول
  • تعریف مجمل و مبین –بخش دوم
 • جلسه ۳۰
  • ادله استنباط احکام (قران) –بخش اول
  • ادله استنباط احکام (سنت)-بخش دوم
  • ادله استنباط احکام (سنت)-بخش سوم
 • جلسه ۳۱
  • اجماع
 • جلسه ۳۲
  • قیاس
 • جلسه ۳۳
  • اقسام قیاس
 • جلسه ۳۴
  • عقل
 • جلسه ۳۵
  • تقسیم بندی مقدمه
 • جلسه ۳۶
  • اقسام عرف
 • جلسه ۳۷
  • اقسام مختلف علت (تفاوت مقدمه ولازم )
 • جلسه ۳۸
  • قاعده استصلاح یا مصالح مرسله
 • جلسه ۳۹
  • عرف و عادت
 • جلسه ۴۰
  • امارات –بخش اول
  • امارات (دلیل )-بخش دوم
  • امارات (اصل مثبت )-بخش سوم
 • جلسه ۴۱
  • اصول عملیه –بخش اول
  • اصول عملیه –بخش دوم
  • اصول عملیه –بخش سوم
 • جلسه ۴۲
  • اصل احتیاط و تاخر –بخش اول
  • اصل احتیاط و تاخر –بخش دوم
 • جلسه ۴۳
  • ارکان استصحاب
 • جلسه ۴۴
  • اصل تآخر حادث
 • جلسه ۴۵
  • شک ساری
 • جلسه ۴۶
  • تعارض ادله (تعارض استصحاب با سایر ادله ) -بخش اول
  • تعارض ادله (ادله و احکام ) -بخش دوم
  • تعارض ادله (ظاهری) -بخش سوم