پک کامل حقوق مدنی دکتر توکلی

پک کامل حقوق مدنی دکتر توکلی

تومان۴۸۰,۰۰۰

38 در انبار

حقوق مدنی دکتر توکلی

درس حقوق مدنی مطابق سرفصل های وزارت علوم به ۸قسمت تقسیم شده است:

اشخاص و محجورین

اموال و مالکیت

تعهدات قراردادی(قواعد عمومی قراردادها)

مسئولیت مدنی ضمان قهری

حقوق خانواده

عقود معین۱

عقود معین۲

وصیت و ارث

دموی این دوره:

بر کسی پوشیده نیست که حقوق مدنی در کلیه آزمون های حقوقی از اهمیت شایانی برخوردار است،بنابراین جهت موفقیت در میدان رقابت های حقوقی،تسلط کافی در این درس ضروری است.

حقوق مدنی درس مفهومی است و می طلبد که در فراگیری مطالب آن شیوه ای اصولی و صحیح را به کار ببندیم.

در غیر این صورت صرفا به پوسته حقوق مدنی دست یافته ایم و مطالبی در ذهنمان نقش می بندد که هر آن ممکن است به فراموشی سپرده شود ضمن اینکه لذت و شیرینی درک مطلب حقوق مدنی نیز به دلیل نامفهوم بودن عبارات به یک امر ناخوشانید و نامطلوب بدل خواهد شد.

لذا در موسسه حقوقی استاد آنلاین بر آن شدیم با جمع بندی تمام مواد قانونی مرتبط ذیل یک مجموعه از مدنی ۱ تا ۸ در قالب دوره های مجازی و هم چنین لوح های فشرده به صورت تصویری ۱۶ عدد ،را گردآوری نماییم.این دوره شامل ۸۰ ساعت آموزش و با تدریس استاد دکتر محمد مهدی توکلی می باشد. همچنین با استناد به زیر نویس های نظم دکتر کاتوزیان به تفضیل و شرح تدریس شده است.

هم چنین جهت مشاهده مجازی دوره در سایت ویدئو استادآنلاین بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاهده آنلاین آموزش حقوق مدنی دکتر توکلی

سر فصل های دوره

 • جلسه ۱
  • معرفی دوره حقوق مدنی ۱
  • اشخاص و محجورین
 • جلسه ۲
  • ممیزات اشخاص
 • جلسه ۳
  • غایب مفقود الاثر
 • جلسه ۴
  • اهلیت
 • جلسه ۵
  • سازوکارهای حمایت از مهجورین
 • جلسه ۶
  • قیمومت
 • جلسه ۷
  • اشخاص حقوقی
 • جلسه ۸
  • معرفی دوره حقوق مدنی ۲
  • مالی
 • جلسه ۹
  • حقوق عینی
 • جلسه ۱۰
  • اقسام اموال
 • جلسه ۱۱
  • اموال قابل بقا غیرقابل بقا
 • جلسه ۱۲
  • مالکیت
 • جلسه ۱۳
  • حق انتفاع(بخش اول)
  • حق انتفاع(بخش دوم)
 • جلسه ۱۴
  • حق ارتفاق
 • جلسه ۱۵
  • مجاورت املاک
 • جلسه ۱۶
  • وقف
 • جلسه ۱۷
  • متولی
 • جلسه ۱۸
  • وقف برای اضرار ادیان
 • جلسه ۱۹
  • تعهدات قراردادی
  • معرفی دوره حقوق مدنی۳
 • جلسه ۲۰
  • عقود از حیث ارکان تشکیل دهنده
 • جلسه ۲۱
  • عقود منجز و معلق
 • جلسه ۲۲
  • حال و معجل
 • جلسه ۲۳
  • عقود لازم و جایز
 • جلسه ۲۴
  • اقسام ایقاعات
 • جلسه ۲۵
  • بررسی شرایط صحت قراردادها
 • جلسه ۲۶
  • ایجاب و قبول(بخش اول)
  • ایجاب و قبول (بخش دوم)
 • جلسه ۲۷
  • عیوب اراده
 • جلسه ۲۸
  • اکراه
 • جلسه ۲۹
  • اعلام اراده توسط نماینده
 • جلسه ۳۰
  • جهات معامله
 • جلسه ۳۱
  • اهلیت متعاملین
 • جلسه ۳۲
  • موضوع معامله(بخش اول)
  • موضوع معامله(بخش دوم)
 • جلسه ۳۳
  • اصول کلی حاکم بر قراردادها
 • جلسه ۳۴
  • تعهد به نفع شخص ثالث
 • جلسه ۳۵
  • تعدیل قراردادی
 • جلسه ۳۶
  • خسارات قراردادی(بخش اول)
  • خسارات قراردادی(بخش دوم)
 • جلسه ۳۷
  • شروط مسئولیت قراردادی
 • جلسه ۳۸
  • شروط ضمن عقد
 • جلسه ۳۹
  • شروط باطل
 • جلسه ۴۰
  • شروط صحیح
 • جلسه ۴۱
  • شرط فعل
 • جلسه ۴۲
  • اسقاط شروط ضمن عقد
 • جلسه ۴۳
  • عقود فضولی
 • جلسه ۴۴
  • معاملات فضولی
 • جلسه ۴۵
  • سقوط تعهدات
 • جلسه ۴۶
  • وفای به عهد
  • ایفای تعهد(بخش دوم)
  • ایفای تعهد(بخش سوم)
 • جلسه ۴۷
  • اقاله(بخش اول)
  • اقاله(بخش دوم)
 • جلسه ۴۸
  • ابراء(بخش اول)
  • ابراء(بخش دوم)
 • جلسه ۴۹
  • تهاتر
 • جلسه ۵۰
  • مالکیت ما فی الذمه
 • جلسه ۵۱
  • معرفی دوره حقوق مدنی ۴
  • الزامات خارج از قرارداد
 • جلسه ۵۲
  • اداره فضولی مال غیر
 • جلسه ۵۳
  • غصب(بخش اول)
  • غصب(بخش دوم)
 • جلسه ۵۴
  • استیفا
 • جلسه ۵۵
  • مسئولیت مدنی به معنای اخص
 • جلسه ۵۶
  • عوامل رافع مسئولیت مدنی
 • جلسه ۵۷
  • معرفی دوره حقوق مدنی ۵
  • خواستگاری و طلاق
 • جلسه ۵۸
  • شرایط صحت عقد نکاح
  • موارد اذن برای عقد نکاح
 • جلسه ۵۹
  • موانع ازدواج
 • جلسه ۶۰
  • تعدد زوجات
 • جلسه ۶۱
  • تمکین
 • جلسه ۶۲
  • اقسام مهریه
 • جلسه ۶۳
  • نکاح موقت
 • جلسه ۶۴
  • انواع طلاق(بخش اول)
  • انواع طلاق(بخش دوم)
 • جلسه ۶۵
  • عده
 • جلسه ۶۶
  • نسب و احکام آن
 • جلسه ۶۷
  • معرفی دوره حقوق مدنی۶
  • بیع(بخش اول)
  • بیع(بخش دوم)
 • جلسه ۶۸
  • توابع مبیع
 • جلسه ۶۹
  • احکام بیع بخش چهارم
 • جلسه ۷۰
  • حق حبس
 • جلسه ۷۱
  • ضمان معاوضی
 • جلسه ۷۲
  • ضمان درک
 • جلسه ۷۳
  • خیارت(بخش اول)
  • خیارت(بخش دوم)
 • جلسه ۷۴
  • خیار تاخیر ثمن
 • جلسه ۷۵
  • خیار غبن و عیب
 • جلسه ۷۶
  • خیار تدلیس
 • جلسه ۷۷
  • خیار تعذر تسلیم
 • جلسه ۷۸
  • احکام خیارت
 • جلسه ۷۹
  • قواعد علم حاکم بر خیارت
 • جلسه ۸۰
  • بیع شرط
 • جلسه ۸۱
  • عقد معاوضه
 • جلسه ۸۲
  • عقد استثناء
 • جلسه ۸۳
  • اجاره
 • جلسه ۸۴
  • قواعد عقد اجاره
 • جلسه ۸۵
  • تکلیف موجر و مستاجر
 • جلسه ۸۶
  • موجبات انحلال عقداجاره (بخش اول)
  • موجبات انحلال عقد اجاره (بخش دوم)
 • جلسه ۸۷
  • قواعد خاص اجاره اشخاص
 • جلسه ۸۸
  • عقد جعاله
 • جلسه ۸۹
  • عقد قرض
 • جلسه ۹۰
  • عقد صلح
 • جلسه ۹۱
  • عقد شرکت (بخش اول)
  • عقد شرکت (بخش دوم)
 • جلسه ۹۲
  • تقسیم (بخش اول)
  • تقسیم (بخش دوم)
 • جلسه ۹۳
  • عقد هبه (بخش اول)
  • عقد هبه (بخش دوم)
 • جلسه ۹۴
  • معرفی دوره حقوق مدنی۷
  • عقد مزارعه
  • موجبات عقد مزارعه
 • جلسه ۹۵
  • عقد مساقات
 • جلسه ۹۶
  • عقد مضاربه
 • جلسه ۹۷
  • عقد ودیعه
 • جلسه ۹۸
  • عقد عاریه
 • جلسه ۹۹
  • عقد وکالت
 • جلسه ۱۰۰
  • اوصاف عقد وکالت
 • جلسه ۱۰۱
  • ادامه احکام وکالت
 • جلسه ۱۰۲
  • موجبات زوال وکالت
 • جلسه ۱۰۳
  • عقد رهن (بخش اول)
  • عقد رهن (بخش دوم)
  • عقد رهن (بخش سوم)
 • جلسه ۱۰۴
  • عقد ضمان (بخش اول)
  • عقد ضمان (بخش دوم)
 • جلسه ۱۰۵
  • موجبات زوال عقد ضمان
 • جلسه ۱۰۶
  • ادامه قواعد عقد ضمان
 • جلسه ۱۰۷
  • عقد حواله
 • جلسه ۱۰۸
  • عقد کفالت (بخش اول)
  • عقد کفالت (بخش دوم)
 • جلسه ۱۰۹
  • معرفی دوره حقوق مدنی۸
  • اخذ به شفعه
 • جلسه ۱۱۰
  • حق شفعه (بخش اول)
  • حق شفعه (بخش دوم)
 • جلسه ۱۱۱
  • وصیت (بخش اول)
  • وصیت (بخش دوم)
 • جلسه ۱۱۲
  • ارث (بخش اول)
  • ارث (بخش دوم)
 • جلسه ۱۱۳
  • ارث زوجین
 • جلسه ۱۱۴
  • طبقات وراث
 • جلسه ۱۱۵
  • قواعد ارث طبقه اول
  • قواعد ارث طبقه دوم
  • قواعد ارث طبقه سوم