کلید آزمون وکالت 98

حقوق مدنی:

1.چنانچه مديون در موعد مقرّر، دين ريالي خود را ادا نكند، كدام مورد صحيح است؟
1) شرط منحصر صدور حكم به خسارت تأخير در تأديه، تمكّن مديون است.
2) صرف تغيير شاخص قيمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه نيست.
3) طلبكار درهيچصورتي، حقّ اخذ خسارت تأخير در تأديه بيش از شاخص بانك مركزي را ندارد.
4) دادگاه مكلّف است درصورت مطالبه اصل دين، رأساً خسارت ناشي از تأخير در تأديه را مورد حكم قرار دهد.

پاسخ صحیح: گزینه2

2.ادارهكننده فضولي مال غير، در فرض پرداخت هزينهها، در كدام صورت، حقّ رجوع به مالك را دارد؟
1) چنانچه اقدام ادارهكننده، ناشي از قصد احسان و ياري نباشد، ولي بهنفع مالك باشد.
2) چنانچه مستأجر بهمنظور كمال انتفاع، تغييراتي در ملك مالك ايجاد كند.
3) چنانچه تأخير در دخالت ادارهكننده، موجب ضرر مالك شود.
4) چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.

پاسخ صحیح: گزینه3

3.تقسيم اموال غايب مفقودالاثر برمبناي كدام مورد، صحيح است؟
1) با درخواست اشخاص ذينفع، درصورت اثبات نياز مالي آنان با انقضاي دو سال از زمان غيبت
2) پس از صدور حكم موت فرضي، فقط تقسيم اموال منقول امكانپذير است.
3) با انقضاي مدتي كه عادتاً، احتمال فوت غايب وجود دارد.
4) با انقضاي مدت يك سال پس از غيبت

پاسخ صحیح: گزینه3

4.در نكاح منقطع، كدام مورد صحيح است؟
1) عليالاطلاق، تمكين زوجه تأثيري در نفقه ندارد.
2) زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود.
3) زوجه درصورت ثبت رسمي نكاح، مستحق نفقه است.
4) زوجه درصورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اينكه زوج تمكّن مالي نداشته باشد.

پاسخ صحیح: گزینه1

5.با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ،كدام مورد صحيح است؟
1) مستأجر حق دارد شغل مقرّر در اجارهنامه را به شغل با ضرر كمتر تغيير دهد.
2) تغيير شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بيشتر، رأساً از سوي مستأجر امكانپذير است.
3) تغيير شغل به درخواست مستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجويز دادگاه امكانپذير است.
4) مستأجر ميتواند با پرداخت حقّ مالكانه متعارف، ولو بدون رضايت مالك، شغل مقرّر را با تجويز دادگاه
تغيير دهد.

پاسخ صحیح: گزینه2

6.كدام مورد، از مصاديق قائممقامي به مفهوم جانشيني است؟
1) امين غايب ـ حاكم
2) وصي ـ متولّي موقوفه
3) ولي قهري ـ موصيله
4) موصيله ـ مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر 1356

پاسخ صحیح: گزینه4

7.كدام مورد درخصوص احكام عقد مزارعه، صحيح است؟
1) اگر شخص ثالثي، زميني را كه تسليم عامل شده است، غصب كند، عامل حقّ فسخ نخواهد داشت.
2) در عقد مزارعه، اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولي عقد صحيح است.
3) چنانچه زمين مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود، عامل حقّ فسخ دارد.
4) مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمين مورد اجاره را مطلقاً ندارد.

پاسخ صحیح: گزینه1

8.در كداميك از موارد زير، تقسيم مال مشترك امكانپذير است؟
1) تقسيم براي برخي از شركا مضر و تقاضاي تقسيم از طرف غيرمتضرّر باشد.
2) بهرغم مضر بودن تقسيم، دادگاه تقسيم را ضروري تشخيص دهد.
3) تقسيم به تراضي، موجب از ماليت افتادن مال شود.
4) شرط عدم تقسيم در ضمن عقد جعاله

پاسخ صحیح: گزینه4

9.هرگاه چند كارگرِ مشمول ماده 12 قانون مسئوليت مدني، مجتمعاً خسارتي به ديگري وارد سازند، در توزيع
نهايي مسئوليت، كدام مورد صحيح است؟
1) كارگران، به تساوي مسئوليت دارند.
2) كارفرما و كارگران، متضامناً مسئول هستند.
3) مسئول نهايي جبران ضرر، درهرحال كارفرماست.
4) ميزان مسئوليت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعيين ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه4

10.در عقد بيعي، شرط شده است كه چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خريدار تأديه نشود، بايع اختيار
فسخ دارد. كدام مورد درخصوص اين شرط، صحيح است؟
1) با استفاده از خيار تأخير ثمن، بايع حقّ فسخ دارد.
2) چنين شرطي، از احكام خيار شرط تبعيت نخواهد كرد.
3) شرط و عقد، بهعلت عدم ذكر مدت حقّ فسخ، باطل است.
4) با توجه به مقرّرات حاكم، معامله با حقّ استرداد تلقي ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه2

11.كدام مورد، بيانگر مفهوم وكالت مطلق است؟
1) ناظر به اداره امور مالي و غيرمالي موكّل است. 2) ناظر به اداره تمام امور غيرمالي موكّل است.
3) ناظر به مديريت اموال موكّل است. 4) ناظر به اداره عام امور موكّل است.

پاسخ صحیح: گزینه3

12.درصورتيكه در وقوع عقد، ترديد حاصل شود، كدام مورد صحيح است؟
1) مطابق اصل استصحاب، معامله صحيح است. 2) اصل صحت جاري نميشود.
3) مطابق اصل حاكميت اراده، عقد معتبر است. 4) بهموجب اصل لزوم، طرفين ملزم به قرارداد هستند.

پاسخ صحیح: گزینه2

13.كداميك از اشخاص زير، از سمت خود منعزل ميشود؟
1) ولي قهري درصورت عدم رعايت غبطه صغير كه منجر به ضرر وي شود.
2) وصي درصورتيكه با اقدام و تعدي او، ضرري متوجه مولّيعليه شود.
3) متولّي منصوب از سوي واقف، چنانچه خيانت وي ثابت شود.
4) قيم درصورت ابتلا به جنون ادواري

پاسخ صحیح: گزینه4

14».الف» و «ب»، در يك قطعه زمين شريك هستند. «ب» سهم خود را به «ج» ميفروشد. «الف» قبل از اينكه
اخذ به شفعه كند، سهم خود را به «د» ميفروشد. كدام مورد صحيح است؟
1) حقّ شفعه براي «ج» وجود دارد.
2) حقّ شفعه به قائممقامي به «د» منتقل ميشود.
3) درصورتيكه بيع ميان «الف» و «د» اقاله شود، «الف» حقّ شفعه دارد.
4) درصورتيكه در معامله ميان «الف» و «د» به انتقال شفعه تصريح شود، «د» حقّ شفعه دارد.

پاسخ صحیح: گزینه1

15.كداميك از موارد زير، موجب زوال حقّ انتفاع است؟
1) درصورت فوت مالك، اگر براي حقّ انتفاع، مدتي معين نشده باشد
2) درصورت تعدي و تفريط منتفع كه موجب ضرر فاحش شود
3) درصورت انتقال ملك به غير، بدون اذن منتفع
4) درصورت انتقال حقّ انتفاع، بدون اذن مالك

پاسخ صحیح: گزینه1

16.در عقد صلح مجاني، گلداني بهعنوان جنس نقره به متصالح تمليك ميشود. بعداً معلوم ميشود كه گلدان
مذكور از طلا بوده است. معامله چه وضعي دارد؟
1) بهلحاظ تخلّف از وصف منظور، متصالح حقّ فسخ دارد.
2) بهلحاظ مجاني بودن صلح، معامله صحيح است.
3) عقد صلح باطل است.
4) عقد صلح غيرنافذ است.

پاسخ صحیح: گزینه3

17.كداميك از عقود زير، اساساً باطل است؟
1) قرارداد الحاقي با شرايط ناعادلانه
2) انتقال مجاني ماترك، قبل از پرداخت ديون متوفي
3) بيع مال غير، توسط شخصي كه از سوي مالك، قبلاً ممنوع از انتقال شده است.
4) بيعي كه طبق توافق طرفين، تعيين اجل تحويل مبيع به فروشنده محول شده است.

پاسخ صحیح: گزینه4

18.كداميك از موارد زير درخصوص نقش قبولي در معاملات، صحيح است؟
1) قبولي در عقد عيني، ميتواند پس از قبض واقع شود.
2) در تحقق قبولي در عقد رضايي، صرف رضا كافي است.
3) قبولي بايد به همان شكلي اعلام شود كه ايجاب صورت گرفته است.
4) قبولي ايجاب پس از رد آن، درصورتي معتبر است كه تغييري در مفاد ايجاب داده نشود.

پاسخ صحیح: گزینه1

19.كداميك از وكالتهاي زير، نافذ است؟
1) وكالت مجنون از رشيد، جهت بيع
2) وكالت رشيد از غيررشيد، جهت صلح مال
3) وكالت صغير مميز از غيررشيد، براي قبولي هبه
4) وكالت صغير غيرمميز از صغير مميز، براي قبولي هبه

پاسخ صحیح: گزینه3

20.فرض كداميك از ورثه، نصف تركه است؟
1) زوجه، درصورت نبودن اولاد براي متوفي، اگرچه از همسر ديگر باشد.
2) خواهر ابويني يا ابي تنها، درصورتيكه منحصربهفرد باشد.
3) هريك از دختر يا پسر، اگر فرزند منحصربهفرد باشد.
4) كلاله امي، اگر تنها باشد.

پاسخ صحیح: گزینه2

آيين دادرسي مدني:

21.مالي در واحد اجراي احكام مدني به مزايده گذاشته ميشود. پس از انجام مزايده، در كدام صورت، مالك
(محكومعليه) ميتواند با پرداخت كليه بدهي و هزينههاي اجرايي، مانع انتقال مال شود؟
1) مال، غيرمنقول باشد و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد و يا با قبول بيشترين بها،
برنده مزايده اعلام شده باشد.
2) مال، منقول و يا غيرمنقول باشد و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد.
3) مال، غيرمنقول باشد و محكومله با قبول بيشترين بها، برنده مزايده اعلام شده باشد.
4) مال، غيرمنقول باشد و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد.

پاسخ صحیح: گزینه4

22.اگر محكومبه عين معين و غيرقابلِدسترس باشد، كدام مورد صحيح است؟
1) عدم قابليت دسترسي به عين معين محكومبه تأثيري نداشته و پرونده اجرايي تا دسترسي به مال مفتوح ميماند.
2) قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و درصورت عدم تراضي، توسط دادگاه تعيين و از محكومعليه وصول ميشود.
3) قيمت آن صرفاً با تراضي طرفين تعيين و از محكومعليه وصول ميشود.
4) قيمت آن صرفاً توسط دادگاه تعيين و از محكومعليه دريافت ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه2

23.چنانچه محكومعليه، در مقام اجراي حكم قطعي ديوان عدالت اداري به موانع قانوني استناد كند، كدام
مورد صحيح است؟
1) چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي تلقي ميشود و
پرونده جهت رسيدگي به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع ميگردد.
2) چنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي
تلقي شده و پرونده براي رسيدگي به شعبه تجديدنظر ديوان ارجاع ميشود.
3) چنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي
تلقي شده و پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع ميشود.
4) اين جهت عذر موجه محسوب نميشود و محكومعليه بايد موانع قانوني را برداشته و حكم را اجرا كند.

پاسخ صحیح: گزینه1

24.رأيي از شوراي حلّ اختلاف صادر ميشود و نسبت به آن در دادگاه عمومي درخواست تجديدنظر ميشود،
چنانچه دادگاه عمومي رأي شورا را به علت رد صلاحيت شورا فسخ كند و دعوي از صلاحيت دادگستري
خارج نباشد، كدام مورد صحيح است؟
1) پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند.
2) رسيدگي ماهوي نموده و رأي صادره قطعي است.
3) پرونده را جهت اعمال قواعد صلاحيت، به شوراي حلّ اختلاف اعاده مينمايد.
4) رسيدگي ماهوي نموده و رأي دادگاه ميتواند با توجه به بهاي خواسته، قابل تجديدنظر باشد.

پاسخ صحیح: گزینه4

25.قرار تأمين خواستهاي با موضوع بازداشت يك ميليارد ريال از دادگاه عمومي حقوقي صادر ميشود. در
جهت اجراي مفاد قرار، كدام مورد صحيح است؟
1) مرجع اجراكننده رأي بايد رأساً به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكومعليه در
بانكها و… را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.
2) با توجه به اينكه حكمي عليه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراكننده رأي نميتواند به بانك مركزي
دستور دهد كه فهرست حسابهاي محكومعليه را اعلام نمايد.
3) مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكومله، به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه
حسابهاي محكومعليه در بانكها و… را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.
4) فقط چنانچه مستند قرار تأمين خواسته اسناد رسمي و يا اسناد تجاري واخواستشده باشد، مرجع
اجراكننده رأي ميتواند به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست حسابهاي محكومعليه را اعلام نمايد.

پاسخ صحیح: گزینه3

26.درخصوص پذيرش درخواست مهروموم تركه از سوي طلبكار متوفي، كدام مورد صحيح است؟
1) فقط چنانچه طلب وي مستند به سند رسمي و يا حكم قطعي باشد و يا درصورتيكه در مقابل طلب، رهن
و يا تأمين ديگري نباشد، به مقدار طلب پذيرفته ميشود.
2) فقط چنانچه طلب وي مستند به حكم قطعي دادگاه باشد، به مقدار طلب پذيرفته ميشود، حتي اگر رهن
و يا تأمين ديگري داشته باشد.
3) فقط درصورتي پذيرفته ميشود كه وراث صريحاً تركه را قبول كرده باشند.
4) در هيچصورت پذيرفته نميشود.

پاسخ صحیح: گزینه1

27.رأيي از دادگاه انتظامي وكلا صادر ميشود. درخصوص تجديدنظرخواهي رئيس كانون وكلا، كدام مورد
صحيح است؟
1) رأي مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف 2o روز قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است.
2) رأي مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف 1o روز قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است.
3) رأي مجازات ظرف مهلت قانوني، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا است.
4) رأي مجازات درهرحال در مهلت قانوني، قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است.

پاسخ صحیح: گزینه2

28.چنانچه خوانده دو وكيل معرّفي كرده باشد، درخصوص استماع دفاعيات وكيل در اولين جلسه دادرسي،
كدام مورد صحيح است؟
1) فقط درصورت حضور همزمان هر دو وكيل، به دفاعيات وكيل توجه ميشود.
2) كافي است يكي از وكلا حاضر شده و يا لايحه دهد تا دادگاه به دفاعيات وكيل توجه نمايد.
3) درصورت ارسال لايحه توسط يك وكيل و احراز عذر موجه وكيل غايب، به دفاعيات وكيل توجه ميشود.
4) فقط با حضور هر دو وكيل و يا دادن لايحه توسط هر دو وكيل و يا حضور يكي و دادن لايحه توسط وكيل
غايب، به دفاعيات آنها توجه ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه4

29.خواهان به استناد سندي اقامه دعوي ميكند. خوانده در مهلت مقرّر نسبت به آن ادعاي جعل مينمايد.
چنانچه دادگاه براي رسيدگي به اصالت سند، نياز به دليلي داشته باشد كه در پرونده ديگري وجود دارد،
كدام مورد صحيح است؟
1) اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه ميكند.
2) اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري و يا حقوقي موجود باشد، دادگاه ميتواند به ذينفع تقاضانامهاي
داده تا رونوشت موارد استنادي به وي داده شود.
3) اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري موجود باشد، دادگاه فقط ميتواند دادرس عليالبدل را مأمور
نمايد كه رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحويل دادگاه دهد.
4) اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه مدني و يا كيفري موجود باشد، دادگاه فقط ميتواند دادرس عليالبدل و
يا مدير دفتر دادگاه را مأمور كند كه رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحويل دادگاه دهد.

پاسخ صحیح: گزینه1

30.دعواي اعسار از هزينه دادرسي، به ميزان يك ميليارد ريال هزينه دادرسي اقامه ميشود و دادگاه حكم
اعسار صادر ميكند. درخصوص شكايت از اين حكم كدام مورد صحيح است؟
1) چنانچه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نشده و لايحه نيز تقديم نكرده باشد و ابلاغ نيز واقعي
نباشد، حكم اعسار قابل واخواهي خواهد بود.
2) چنانچه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نشده و لايحه نيز تقديم نكرده باشد، حكم اعسار
قابل واخواهي خواهد بود.
3) حكم صادره درهرحال قابل تجديدنظر است.
4) حكم صادره قطعي است.

پاسخ صحیح: گزینه3

31.دعوايي به استناد سندي اقامه ميشود و خوانده نسبت به سند مذكور، ادعاي جعل ميكند. تكليف دادگاه
نسبت به سند چيست؟
1) دادگاه مكلّف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، فقط اگر سند را اصيل تشخيص داد، نسبت
به سند تعيين تكليف كند.
2) دادگاه مكلّف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، فقط اگر سند را مجعول تشخيص داد، نسبت
به سند تعيين تكليف كند.
3) دادگاه مكلّف است حكم راجع به ماهيت دعوي را صادر كند، اما تعيين تكليف نسبت به سند مستلزم
قطعي شدن رأي است.
4) دادگاه مكلّف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، درهرحال نسبت به سند تعيين تكليف كند.

پاسخ صحیح: گزینه4

32.چكي از حساب مشترك سه نفر به مبلغ يك ميليارد ريال در شهر شيراز عهده بانك صادرات شعبه شيراز صادر
ميشود و با مراجعه دارنده چك به بانك محالعليه، بانك مزبور بهعلت فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت
صادر ميكند. چنانچه يكي از صادركنندگان چك مقيم شيراز و ديگري مقيم اصفهان و سومي مقيم تهران باشد،
خواهان براي اقامه دعوي و مطالبه وجه چك به كداميك از دادگاههاي نقاط مزبور بايد مراجعه كند؟
1) ميتواند به هريك از دادگاههاي شيراز، اصفهان و يا تهران مراجعه كند.
2) فقط ميتواند به دادگاههاي شيراز يا اصفهان مراجعه كند.
3) فقط ميتواند به دادگاههاي شيراز يا تهران مراجعه كند.
4) فقط ميتواند به دادگاه شيراز مراجعه كند.

پاسخ صحیح: گزینه1

33.دادگاه در دعوايي كه به خواسته خلع يد از ملكي اقامه ميشود، در پايان اولين جلسه دادرسي، قرار تحقيق
و معاينه محل صادر ميكند و اين قرار اجرا ميشود. درخصوص تكليف دادگاه به تشكيل جلسه دادرسي،
پس از اجراي قرارهاي يادشده، كدام مورد صحيح است؟
1) دادگاه مكلّف نيست جلسه دادرسي تشكيل دهد.
2) دادگاه پس از اجراي هر دو قرار، مكلّف است جلسه دادرسي تشكيل دهد.
3) دادگاه فقط پس از اجراي قرار معاينه محل، مكلّف است جلسه دادرسي تشكيل دهد.
4) دادگاه فقط پس از اجراي قرار تحقيق محلي، مكلّف است جلسه دادرسي تشكيل دهد.

پاسخ صحیح: گزینه1

34.درخصوص درخواست تصحيح رأي داور واحد، پس از پايان مدت داوري و پيش از پايان مهلت اعتراض به
رأي داور، كدام مورد صحيح است؟
1) رسيدگي به درخواست با دادگاه است اما اين امر، مانع رسيدگي به اعتراض به رأي داور نيست و دادگاه
همزمان به درخواست تصحيح رأي داور نيز رسيدگي ميكند.
2) رسيدگي به درخواست با داور است كه بايد ظرف 2o روز تصميمگيري و ابلاغ نمايد. دادگاه، بدون توجه
به درخواست تصحيح رأي داور به اعتراض به رأي داور رسيدگي ميكند.
3) رسيدگي به درخواست با داور است كه بايد ظرف 2o روز تصميمگيري و ابلاغ نمايد. دراينصورت،
رسيدگي به اعتراض به رأي داور تا تصميمگيري داور يا پايان مهلت يادشده متوقف ميماند.
4) رسيدگي به درخواست به عهده دادگاه است كه بايد ظرف 2o روز تصميمگيري و ابلاغ نمايد. دراينصورت،
رسيدگي به اعتراض به رأي داور تا تصميمگيري دادگاه و يا پايان مهلت يادشده متوقف ميماند.

پاسخ صحیح: گزینه3

35.خواهان به استناد سندي اقامه دعوي نموده و محكوميت خوانده را به تحويل مال موردهبه درخواست
ميكند. خوانده كه از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهيت دعوي، كداميك از اقدامات زير را
ميتواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعيات خوانده، چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟
1) ايراد فقد اثر قانوني، مگراينكه مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار رد
دعوي صادر ميكند.
2) ايراد فقد اثر قانوني، حتي اگر مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار رد
دعوي صادر ميكند.
3) ايراد عدم جزميت، حتي اگر مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه در صورت پذيرش ايراد، قرار عدم
استماع دعوي صادر ميكند.
4) ايراد عدم جزميت، مگراينكه مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار عدم
استماع دعوي صادر ميكند.

پاسخ صحیح: گزینه2

36.دعوايي مالي در دادگاه عمومي حقوقي اقامه ميشود. دادگاه در پي رسيدگي، اقدام به صدور حكم نموده و آن را
حضوري اعلام ميكند، اما محكومعليه حكم را غيابي دانسته و در مهلت مقرّر نسبت به آن واخواهي مينمايد.
دادگاه پس از واخواهي محكومعليه، بيآنكه جلسه دادرسي تشكيل دهد، قرار عدم استماع واخواهي بهعلت
حضوري بودن حكم را صادر ميكند. درخصوص قابل شكايت بودن اين قرار، كدام مورد صحيح است؟
1) درهرحال قطعي است.
2) درهرحال قابل واخواهي است.
3) درهرحال قابل تجديدنظر است.
4) حسب مورد، ميتواند قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد.

پاسخ صحیح: گزینه4

37.ميان طرفين دعوايي كه در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده، در جريان دادرسي برابر مقرّرات، سازش
حاصل ميشود. درخصوص مرجع درخواست اجراي مفاد سازشنامه، كدام مورد صحيح است؟
1) اگر در دادگاه تنظيم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، مطابق آييننامه اجراي
مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا است.
2) خواه در دادگاه تنظيم شده باشد يا دفتر اسناد رسمي، «اجراي ثبت» است.
3) خواه در دادگاه تنظيم شده باشد يا دفتر اسناد رسمي، دادگاه است.
4) ذينفع در انتخاب دادگاه و يا «اجراي ثبت» مختار است.

پاسخ صحیح: گزینه1

38.مالك رسمي زميني مزروعي كه بر آن زراعت مينموده براي انجام مأموريت دولتي پنجساله، زمين مزبور را
بيآنكه به تصرّف كسي دهد، ترك نموده و عازم مأموريت ميشود. پس از گذشت دو سال، شخصي بدون
اجازه و رضايت وي، زمين را تصرّف ميكند. درخصوص اقدام قانوني شخص مزبور براي بازپسگيري زمين،
كدام مورد صحيح است؟
1) حسب مورد، دعواي خلع يد يا تصرّف عدواني اقامه نموده و يا به استناد سند رسمي مالكيت درخواست
اجراي مفاد سند رسمي از «اجراي ثبت» كند.
2) حسب مورد، دعواي خلع يد يا تصرف عدواني اقامه كند.
3) فقط ميتواند دعواي تصرّف عدواني اقامه كند.
4) فقط ميتواند دعواي خلع يد اقامه كند.

پاسخ صحیح: گزینه2

39.دادگاه عمومي حقوقي قرار كارشناسي صادر و كارشناس را انتخاب ميكند. درخصوص تمايل طرفين به
معرّفي كارشناس مرضيالطرفين، كدام مورد صحيح است؟
1) طرفين نميتوانند پس از انتخاب كارشناس منتخب توسط دادگاه، كارشناس مرضيالطرفين انتخاب كنند.
2) طرفين ميتوانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي كارشناس انتخاب كنند كه بايد از كارشناسان
رسمي باشد.
3) طرفين فقط در دعاوي مالي ميتوانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي، كارشناس انتخاب كنند
كه بايد از كارشناسان رسمي باشد.
4) طرفين ميتوانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي، كارشناس انتخاب كنند كه ميتواند از
كارشناسان رسمي نباشد.

پاسخ صحیح: گزینه4

40.پروندهاي در ديوانعالي كشور براي رسيدگي به فرجامخواهي مطرح ميشود. طرفين از ديوانعالي كشور
درخواست ارجاع امر به داوري را مينمايند. درخصوص اقدام ديوانعالي كشور در اينباره، كدام مورد
صحيح است؟
1) با توجه به صلاحيت ديوان، درخواست پذيرفته نميشود.
2) بايد پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجامخواسته ارسال كند، البته اگر دادگاه
صادركننده رأي، دادگاه تجديدنظر باشد.
3) بايد پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجامخواسته ارسال كند، حتي اگر دادگاه
صادركننده رأي، دادگاه نخستين باشد.
4) بايد ابتدا رأي فرجامخواسته را نقض و پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي
فرجامخواسته ارسال كند، البته اگر دادگاه صادركننده رأي دادگاه تجديدنظر باشد.

پاسخ صحیح: گزینه3

حقوق تجارت:

41.افزايش سرمايه شركت سهامي از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود شركت، در كدام مورد مجاز است؟
1) كليه افزايش سرمايه، تعهد شود.
2) كليه افزايش سرمايه، نقداً پرداخت شود.
3) حداقل 35 درصد سرمايه، نقداً پرداخت شود.
4) حداقل 35 درصد سرمايه، تعهد و بقيه آن پرداخت شود.

پاسخ صحیح: گزینه2

42.درصورت عدم ارائه صورتحساب دارايي و دفاتر تجارتي توسط تاجر متقاضي ورشكستگي، دادگاه چه
تصميمي بايد بگيرد؟
1) پرونده را براي رسيدگي به دادسرا ارسال تا دادسرا عندالاقتضا براي متقاضي، كيفرخواست ورشكستگي به
تقصير صادر كند.
2) درصورتيكه صورتحساب دارايي و دفاتر تجارتي ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضي را رد كند.
3) به دلايل ديگرِ ورشكستگي تاجر رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر كند.
4) درخواست صدور حكم ورشكستگي را رد كند.

پاسخ صحیح: گزینه3

43.از ديد قانون بازار اوراق بهادار ايران، بازار مشتقّه به بازاري گفته ميشود كه در آن،…………………
1) قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتنيبر اوراق بهادار و كالا معامله ميشود
2) اوراق بهادار و كالاها، پس از عرضه اوليه، دادوستد ميشوند
3) كارگزاران خاص، معاملات راجع به كالا را انجام ميدهند
4) اوراق بهادار، پس از عرضه اوليه، دادوستد ميشوند

پاسخ صحیح: گزینه1

44.درخصوص حقالعملكاري، كدام مورد صحيح نيست؟
1) آمر حقّ رجوع از معامله و امر خود را دارد.
2) درهرصورت، حقالعملكار حقّ دريافت حقالزحمه را دارد، خواه كار انجام شده يا نشده باشد.
3) حقالعملكار مستحق دريافت هزينههايي كه براي انجام معامله لازم و بهنفع آمر بوده است، ميباشد.
4) حقالعملكار بههيچعنوان در بيمه نمودن اموال موضوع معامله مسئوليت ندارد، مگرآنكه آمر دستور داده باشد.

پاسخ صحیح: گزینه2

45.با صدور حكم ورشكستگي، كدام مورد درخصوص مهروموم اموال تاجر ورشكسته، صحيح است؟
1) دادگاه بايد حكم به مهروموم اموال را بهجز مستثنيات دين بدهد.
2) دادگاه حكم به مهروموم اموال، ازجمله مستثنيات دين را خواهد داد.
3) دادگاه حكم به مهروموم اموال تاجر را با پيشنهاد عضو ناظر خواهد داد.
4) پس از قطعيت حكم ورشكستگي، با پيشنهاد عضو ناظر، دادستان دستور مهروموم اموال را خواهد داد.

پاسخ صحیح: گزینه1

46.درخصوص صدور و ظهرنويسي چك درصورتيكه ميان دو تاجر باشد، كدام مورد صحيح است؟
1) بههيچوجه تجاري نيست. 2) فقط در معاملات غيرمنقول تجاري نيست.
3) درهرصورت تجاري است. 4) اگر براي رفع حوائج تجاري باشد، تجاري است.

پاسخ صحیح: گزینه4

47.تاجر، مالي را براي ديگري خريداري كرده و سپس ورشكسته شده است. درصورتيكه عين مال نزد
ورشكسته موجود باشد، كدام مورد صحيح است؟
1) اگر بهاي مال از طرف خريدار به تاجر ورشكسته داده شده باشد، ولي فروشنده بهاي مال را دريافت نكرده
باشد، شخص اخير حقّ استرداد مال را دارد.
2) اگر تاجر ورشكسته قيمت مال را پرداخت كرده باشد، مكلّف نيست تا آن را به خريدار مسترد كند.
3) اگر قيمت مال پرداخت شده باشد، خريدار حقّ استرداد آن را دارد.
4) درهرحال، مال متعلّق به خريدار است.

پاسخ صحیح: گزینه3

48.شركت سهامي «برنا» منحل شده و مجمععمومي، مديران تصفيه را براي تصفيه امور شركت انتخاب كرده است.
اگر مديران تصفيه در هنگام انتخاب شدن، نصاب قانوني را اخذ نكرده باشند، كدام مورد صحيح است؟
1) درصورتيكه بازرس شركت، اعمال مديران را تأييد كند، در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است.
2) انتخاب آنان صحيح است، اما ميتوان بطلان صورتجلسه را از دادگاه درخواست كرد.
3) انتخاب آنان باطل است، اما نميتوان در برابر اشخاص ثالث، به اين بطلان استناد كرد.
4) اعمال آنان درهرصورت باطل است.

پاسخ صحیح: گزینه3

49.كدام مورد درخصوص مسئوليت تضامني در حقوق ايران، صحيح است؟
1) اصل بر مسئوليت نسبي است، مگر آنكه مجوز قانوني يا قراردادي وجود داشته باشد.
2) در حقوق مدني، اصل بر مسئوليت نسبي و در حقوق تجارت، اصل بر مسئوليت تضامني است.
3) پيشبيني مسئوليت تضامني در روابط قراردادي، در حقوق مدني منع و در حقوق تجارت تجويز شده است.
4) در امور تجاري، ازجمله صادركنندگان چك بهصورت مشترك، مسئوليت تضامني، ولي در امور مدني،
مسئوليت نسبي است.

پاسخ صحیح: گزینه1

50.درخصوص شركت موضوع ماده 22o قانون تجارت موسوم به شركت عملي، كدام مورد صحيح است؟
1) شركتي مدني با فعاليت تجاري كه در هنگام ثبت در مرجع ثبت شركتها، قالبهاي قانوني مربوط به
شركت تجاري را رعايت نكرده است.
2) شركتي تجاري كه با استفاده از ساختار يكي از شركتهاي هفتگانه ماده 2o قانون تجارت، بدون ثبت به
تجارت ميپردازد.
3) شركتي سهامي كه اقدامات مربوط به تأسيس آن انجام شده، ولي هنوز ثبت نشده و به فعاليت تجاري ميپردازد.
4) شركتي كه در قالبهاي مقرّر در قانون تشكيل نشده، لكن بهعنوان شركت به امور تجاري ميپردازد.

پاسخ صحیح: گزینه4

51.چنانچه صادركننده سفته، وجه سند را پيش از سررسيد به دارنده تأديه كند، كدام مورد صحيح است؟
1) عمل وي معتبر است و مسئوليتي ندارد.
2) پرداخت معتبر است، ولي صادركننده در برابر اشخاصي كه نسبت به سفته حقي دارند، مسئول است.
3) پرداخت غيرمعتبر است و صادركننده در برابر اشخاصي كه نسبت به سفته حقي دارند، مسئول است.
4) پرداخت معتبر نيست مگرآنكه صادركننده براساس تغيير شاخص اعلامي بانك مركزي و به نسبت مدت
باقيمانده، از مبلغ كسر نموده باشد.

پاسخ صحیح: گزینه2

52.احمد بهعنوان دارنده، با ظهرنويسي، چكي را به علي منتقل و شخصي به نام شاهين بهعنوان ضامن احمد،
پشت سند را امضا ميكند. چنانچه بعداً اثبات گردد كه امضاي احمد جعل شده، كدام مورد صحيح است؟
1) احمد و شاهين، هيچ مسئوليتي نسبت به وجه سند ندارند.
2) كليه اقدامات و ظهرنويسيهاي پس از ظهرنويسي احمد، فاقد اعتبار است.
3) مسئوليت احمد منتفي، لكن ضمانت شاهين از مسئولين قبلي، ازجمله صادركننده، باقي است.
4) درصورت بياطلاعي ظهرنويس پيش از احمد و ظهرنويسهاي بعد از شاهين از جعلي بودن امضاي احمد،
مسئوليت تضامني احمد و شاهين باقي است.

پاسخ صحیح: گزینه1

53.چنانچه شخصي كه كارمند رسمي سازمان دولتي است، به سمت مدير شركت سهامي خاص انتخاب شود،
كدام مورد صحيح است؟
1) مدير مزبور قابل عزل و كليه اعمال وي قابل ابطال است.
2) انتخاب مدير يادشده و اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، باطل است.
3) مدير يادشده قابل عزل و اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، معتبر است.
4) مدير مزبور قابل عزل و اعتبار اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفيذ ايشان است.

پاسخ صحیح: گزینه3

54.چنانچه صورتهاي مالي شركت سهامي عام در مجمععمومي ساليانه، بر پايه تأييد شخص حقيقي عضو
جامعه حسابداران رسمي بهعنوان بازرس شركت تصويب شود، چنين مصوبهاي چه اثري دارد؟
1) انتخاب شخص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال ميباشد، ولي مصوبه معتبر است.
2) چنانچه بازرس موصوف، شرايط مذكور در ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347 را
دارا باشد، تصويب صورتهاي مالي معتبر است.
3) مصوبه منوط به تنفيذ سازمان حسابرسي است؛ در غيراينصورت، در هيچيك از وزارتخانهها، مؤسسات
دولتي، شركتهاي دولتي، بانكها و بيمهها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، سازمان بورس و اوراق بهادار و
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نميباشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.
4) در هيچيك از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكها و بيمهها، مؤسسات اعتباري
غيربانكي، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نميباشد و به نفع
اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.

پاسخ صحیح: گزینه4

55.كدام مورد، صحيح نيست؟
1) شركتهاي سهامي خاص، سهامي عام و تعاوني توليد، مجاز به انتشار اوراق مشاركت عادي هستند.
2) كليه شركتهاي سهامي خاص و سهامي عام و تعاوني توليد، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشاركت هستند.
3) اوراق مشاركت قابلِتبديل به سهام با سهام شركت ناشر و اوراق مشاركت قابلِتعويض تنها با سهام شركتهاي
سهامي عام غيربورسي قابل تعويض هستند.
4) شركتهاي سهامي خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشاركت عادي و شركتهاي سهامي عام، مجاز به
انتشار اوراق مشاركت عادي و قابل تبديل و تعويض با سهام هستند.

پاسخ صحیح: گزینه2و3

56.درخصوص ورشكستگي شركت تضامني، كدام مورد صحيح است؟
1) شركا بهتبع شركت، ورشكسته تلقي ميشوند، لكن ورشكستگي مديران، بهتبع شركت، منوط به تاجر بودن
آنان است.
2) مديران و شركاي شركت داراي مسئوليت تضامني بوده، لكن بهتبع شركت، ورشكست نميشوند.
3) شركاي شركت داراي مسئوليت تضامني بوده، ولي بهتبع شركت، ورشكسته قلمداد نميشوند.
4) شركا بهتبع شركت، ورشكسته و داراي مسئوليت تضامني ميشوند.

پاسخ صحیح: گزینه3

57.كدام مورد درخصوص قرارداد ارفاقي، صحيح نيست؟
1) قرارداد ارفاقي ميان تاجر و بستانكاران، با تصديق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد ميشود.
2) با اكثريت عددي و سرمايهاي بستانكاران تاجر ورشكسته منعقد ميشود.
3) با تاجر حقيقي و شركت تجاري منعقد ميشود.
4) با تاجر ورشكسته بهتقصير هم منعقد ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه1

58.دو نوآوري مهم قانون اصلاح قانون صدور چك سال 1397 ،كدام است؟
1) مطالبة صرفاً اصل وجه بدون حقّ مطالبه خسارات تأخير و حقالوكاله ـ ايجاد چك موردي
2) مطالبه اصل و خسارات تأخير بدون حكم دادگاه ـ توقيف حسابهاي صادركننده
3) صدور اجرائيه از دادگاه بينياز از صدور حكم ـ كاهش مسئوليت كيفري
4) درخواست صدور اجرائيه از دادگاه بينياز از صدور حكم ـ ايجاد چك موردي

پاسخ صحیح: گزینه4

59.كدام مورد درخصوص فروش كالاهاي تجاري و اثاثالبيت تاجر ورشكسته، صحيح است؟
1) بهوسيله مدير تصفيه، با اجازه دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي و نظارت ناظر به فروش ميرسد.
2) بهوسيله مدير تصفيه و با اجازه دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي، قابل فروش است.
3) از سوي مدير تصفيه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش ميرسد.
4) بههيچعنوان، بدون اجازه تاجر ورشكسته قابل فروش نيست.

پاسخ صحیح: گزینه3

60.انحلال شركت با مسئوليت محدود و شركت تضامني، بهترتيب، با كدام حد نصابها تصميمگيري ميشود؟
1) اتفاق آراي شركا ـ اتفاق آراي شركا
2) دارندگان اكثريت سرمايه ـ اتفاق آراي شركا
3) دارندگان سهچهارم سرمايه و اكثريت عددي شركا ـ اتفاق آراي شركا
4) دوسوم آراي حاضر در مجمععمومي فوقالعاده ـ دارندگان سهچهارم سرمايه و اكثريت عددي شركا

پاسخ صحیح: گزینه2

اصول استنباط حقوق اسلامي:

61.در فرض تزاحم دو يا چند حكم، معيار ترجيح كدام است؟
1) تخيير بهطور مطلق 2) اهميت حكم
3) نزديك بودن حكم به واقعيت 4) تقدم زمان صدور حكم

پاسخ صحیح: گزینه2

62.درخصوص دو مفهوم «قياس اولويت» و «قياس فقهي ـ حقوقي) تمثيل)»، كدام مورد صحيح است؟
1) اين دو مفهوم، دو تعبير براي يك چيز است كه هر دو اعتبار يكسان دارند.
2) قياس اولويت، قياس منصوصالعلة است ولي قياس فقهي ـ حقوقي، مستنبطالعلة ميباشد.
3) در قياس فقهي ـ حقوقي، به علت حكم تصريح شده است ولي در قياس اولويت، علت حكم، ظنّي است.
4) قياس اولويت، به دلالت لفظي مربوط ميشود ولي قياس فقهي ـ حقوقي، به استنباط ظنّي يا قطعي با تكيه
بر علت حكم بازميگردد.

پاسخ صحیح: گزینه4

63.بنا بر اينكه مبناي حجيت خبر واحد، وثوق به صدور روايت از معصوم)ع) باشد، كداميك از انواع شهرت،
جبرانكننده ضعف سند خبر واحد است؟
1) عملي 2) فتوايي
3) روايي 4) فتوايي و عملي

پاسخ صحیح: گزینه1

64.اگر معصوم(ع) عملي را ترك كند، چه چيزي را ميتوان از رفتار ايشان، استنباط كرد؟
1) عمل، مكروه است. 2) عمل، حرام است.
3) عمل، واجب نيست. 4) عمل، مباح بهمعناي خاص است.

پاسخ صحیح: گزینه3

65.بهموجب قراردادي، يكي از دو شريك مال غيرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل ميكند؛ ولي نميدانيم
بيع بوده يا صلح معوض. چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط يكي از طرفين فسخ شود، كدام مورد
صحيح است؟
1) قرارداد را بايد فسخشده دانست. 2) استصحاب عقد صلح معوض، جاري است.
3) استصحاب عقد بيع جاري است. 4) استصحاب عقد بهطور كلي جاري است.

پاسخ صحیح: گزینه4

66.برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامي، بهمنظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع،
طبق مقرّرات الزامي است. درخصوص واژه «طلاق»، كدام مورد صحيح است؟
1) واژه طلاق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طلاق را دربرميگيرد.
2) شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق، از باب اطلاق لفظ «طلاق» است.
3) واژه طلاق، فقط داراي اطلاق احوالي است و فقط ناظر به طلاق در حالتهاي مختلف است.
4) شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق، مشكوك است و بنابراين بر نوع غالب كه طلاق رجعي است، حمل ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه2

67.در كداميك از موارد زير، احتياط لازم است؟
1) بعضي از اطراف علم اجمالي، از ابتلاي مكلّف خارج شود.
2) ارتكاب يكي از اطراف علم اجمالي، از باب اضطرار لازم باشد.
3) بعضي از اطراف علم اجمالي، از ابتدا مورد ابتلاي مكلّف نباشد.
4) علم اجمالي، به علم تفصيلي به تكليف و شك بدوي تجزيه شود.

پاسخ صحیح: گزینه1

68.در كدام مورد، تعارض حتي از نوع غيرمستقر آن نيز وجود ندارد؟
1) بينِ دو دليل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.
2) بينِ دو دليل، نسبت مطلق و مقيد برقرار باشد.
3) يكي از دو دليل، حاكم يا وارد بر دليل ديگر باشد.
4) يكي از دو دليل، قطعي و يقيني و ديگري ظنّي باشد.

پاسخ صحیح: گزینه4

69.درخصوص جمع دلالي) عرفي) و تبرّعي، كدام مورد صحيح است؟
1) جمع تبرّعي، مربوط به احكام غيرالزامي و جمع عرفي، مربوط به احكام الزامي است.
2) كاربرد جمع تبرّعي، در احكام مدني و كاربرد جمع دلالي، در احكام كيفري است.
3) جمع عرفي برخلاف جمع تبرّعي، بر پاية شاهد و قرينة لفظي صورت ميگيرد.
4) جمع تبرّعي و عرفي، به يك معني هستند.

پاسخ صحیح: گزینه3

70.كداميك از عبارتهاي زير، قابل مفهومگيري است؟
1) عقد، محقق ميشود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
2) ضامني كه به قصد تبرّع ضمانت كرده باشد، حقّ رجوع به مضمونعنه ندارد.
3) تفريقي كه با لعان حاصل ميشود، موجب حرمت ابدي است.
4) تدليس در صلح، موجب خيار فسخ است.

پاسخ صحیح: گزینه1

71.در كدام مورد، اجمال مخصص، به عام سرايت نميكند؟
1) در شبهه مفهوميه، اگر مخصص، منفصل باشد.
2) در شبهه مصداقيه، خواه مخصص، متصل باشد يا منفصل.
3) در شبهه مفهوميه، در موارد دوران ميان اقل و اكثر، اگر مخصص، منفصل باشد.
4) در شبهه مفهوميه، در موارد دوران ميان متباينين، اگر مخصص، منفصل باشد.

پاسخ صحیح: گزینه3

72.در كداميك از موارد زير، مطلق را بايد بر مقيد حمل كرد؟
1) تلفكننده مال ديگري، ضامن آن است. ـ تلفكننده مال ديگري به عمد، به حبس محكوم خواهد شد.
2) قتل عمد از موانع ارث است. ـ اگر قتل عمد به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود.
3) رضاي حاصل در نتيجة اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست. ـ صلح به اكراه، نافذ نيست.
4) تدليس در معامله موجب خيار فسخ است. ـ تدليس در صلح، موجب خيار فسخ است.

پاسخ صحیح: گزینه2

73.در مقايسه ميان «تخيير در واجب تخييري» و «تخيير بهعنوان اصل عملي»، كدام مورد صحيح است؟
1) تخيير در هر دو، صرفاً يك حكم واقعي عقلي يا شرعي است.
2) تخيير در هر دو، صرفاً يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است.
3) اولي، يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است ولي دومي، يك حكم ظاهري عقلي است.
4) اولي، يك حكم واقعي شرعي است، ولي دومي، يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است.

پاسخ صحیح: گزینه4

74.شخصي انبار فرش ديگري را به عمد آتش ميزند. درصورتيكه يقيناً چند تخته فرش در آن انبار وجود
داشته است، ولي اكنون شك داشته باشيم كه آيا قبل از وقوع آتشسوزي، فرشهاي مزبور به انبار ديگري
منتقل شدهاند يا نه، كدام مورد به كمك استصحاب ثابت ميشود؟
1) فقط بقاي فرشها تا لحظه آتشسوزي
2) بقاي فرشها و عمدي بودن عمل آتشزننده
3) بقاي فرشها تا لحظه آتشسوزي، اتلاف آنها و حكم به ضمان
4) بقاي فرشها تا لحظه آتشسوزي، اتلاف آنها، حكم به ضمان و حبس

پاسخ صحیح: گزینه1

75.برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامي: «قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت
زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال ميشود.»، عبارت «كليه
اشخاص» در اين ماده، مصداق كدام مورد زير است؟
1) عام مجموعي 2) عام استغراقي
3) عام بدلي 4) اطلاق احوالي

پاسخ صحیح: گزینه2

76.به موجب ماده 71 قانون مجازات اسلامي: «اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس، در مورد جرايم عليه امنيت
داخلي يا خارجي كشور ممنوع است». كدام مورد درخصوص حكم مذكور در اين ماده، صحيح است؟
1) يك حكم تكليفي است كه ممكن است مستلزم حكم وضعي هم باشد.
2) صرفاً حكم وضعي است و ماده از بيان حكم تكليفي ساكت است.
3) ازآنجاكه در قالب صيغه نهي نيست، حكم تكليفي نيست.
4) از جنس فرمان ارشادي است.

پاسخ صحیح: گزینه1

77.دو نسخه متعارض از يك قرارداد، درباره تعهد معيني وجود دارد. يكي از قراردادها، دلالت روشني بر موضوع
تعهد دارد، اما شائبه اكراهي بودن آن هم در ميان است. قرارداد ديگر، فاقد شائبه اكراهي بودن است، اما
دلالت آن بر موضوع تعهد، مبهم ميباشد. كدام مورد زير درخصوص اين دو قرارداد، صحيح است؟
1) هر دو قرارداد، داراي مرجح مضموني و جهت صدوري يكسان هستند.
2) يكي از قراردادها، داراي مرجح مضموني و ديگري، داراي مرجح سندي است.
3) يكي از قراردادها، داراي مرجح جهت صدوري و ديگري، داراي مرجح دلالي است.
4) هر دو قرارداد، مرجح جهت صدوري را دارند، ولي يكي از آنها داراي مرجح دلالي نيز هست.

پاسخ صحیح: گزینه3

78.شخصي ميداند مبلغ دو ميليون تومان بدهكار است، ولي نميداند بايد اين مبلغ را به «الف» بدهد يا «ب».
بنابر حلّ مسئله با تكيه بر اصول عملي، نوع شبهه و اصل جاري در اين مورد، كدام است؟
1») شبهه ميان اقل و اكثر استقلالي ـ شبهه موضوعيه» ـ اصل احتياط
2») شبهه ميان اقل و اكثر استقلالي ـ شبهه حكميه» ـ اصل تخيير
3») شبهه ميان متباينين ـ شبهه موضوعيه» ـ اصل احتياط
4») شبهه ميان متباينين ـ شبهه حكميه» ـ اصل تخيير

پاسخ صحیح: گزینه3

79.هرگاه دادرس درخصوص پروندهاي ترديد داشته باشد كه آيا رسيدگي به آن، در قلمرو صلاحيت قضائي او
است يا رسيدگي به آن، ممنوع است و در قلمرو صلاحيت او نيست، اين امر، مصداق كدام مورد است؟
1) شبهه تحريمي ناشي از فقدان نص و لزوم احتياط 2) شك در مكلّفبه و اجراي اصل برائت
3) دوران امر ميان متباينين و لزوم احتياط 4) دوران امر ميان محذورين

پاسخ صحیح: گزینه4

80.درخصوص «اصالة البرائه» و «اصالة الاباحه»، كدام مورد صحيح است؟
1) اولي، در شبهات تحريمي و وجوبي و دومي، در شبهات وجوبي جاري ميشود.
2) اولي، مفيد حكم ظاهري و دومي، بيانگر حكم واقعي است.
3) هر دو، در شبهات تحريمي و وجوبي جاري ميشوند.
4) هر دو، بيانگر حكم ظاهري هستند.

پاسخ صحیح: گزینه2

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي:

81.يك ايراني، در خارج از كشور، مرتكب جرمي شده و پيش از تعقيب و محاكمه در آنجا، در ايران يافت شده
و تحت تعقيب قرار گرفته است. در جريان رسيدگي، قانون محلّ وقوع جرم نسخ شده است. كدام مورد
درباره ادامه رسيدگي به اتهام وي، صحيح است؟
1) اگر اتهام تعزيري باشد، رسيدگي موقوف ميگردد، وگرنه ادامه مييابد.
2) بسته به مورد، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر ميشود.
3) رسيدگي درهرحال ادامه مييابد.
4) رسيدگي موقوف ميگردد.

پاسخ صحیح: گزینه3

82.كدام مورد درخصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، علاوهبر ضبط ارز، صحيح است؟
1) حبس تعزيري و جزاي نقدي درجه پنج
2) حداقل مجازات مقرّر براي اصل عمل قاچاق
3) اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا كمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، حبس درجه چهار
4) اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا كمتر باشد، جزاي نقدي درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، جزاي نقدي درجه چهار

پاسخ صحیح: گزینه2

83.كارمند شركت در جلسه مجمععمومي، اعضاي هيئتمديره را مجموعهاي دزد و بيشرافت خطاب كرده
است. كدام مورد درخصوص وصف جزايي رفتار وي، صحيح است؟
1) از نظر عنوان و نتيجه مجرمانه، جرم واحد است.
2) از نظر عنوان، متعدد و از حيث نتيجه، جرم واحد است.
3) از نظر عنوان، جرم واحد و از حيث نتيجه، مشمول مقرّرات تعدد مادي است.
4) از نظر عنوان متعدد و از حيث نتيجه مجرمانه، مشمول مقرّرات تعدد مادي است.

پاسخ صحیح: گزینه4

84.نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، مجازات الزامي كداميك از مرتكبان زير است؟
1) دختر سيزدهساله مرتكب جرم تعزيري درجه چهار 2) دختر دهساله مرتكب جرم مستوجب قصاص
3) پسر شانزدهساله مرتكب جرم تعزيري درجه پنج 4) پسر چهاردهساله مرتكب جرم حدي

پاسخ صحیح: گزینه1

85.تعدد جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مشمول كداميك از مقرّرات زير است؟
1) مقرّرات عمومي قانون مجازات اسلامي
2) مقرّرات خاص قانون مبارزه با مواد مخدر
3) درخصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسلامي و درخصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مبارزه
با مواد مخدر
4) درخصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسلامي و درخصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون مبارزه با مواد مخدر

پاسخ صحیح: گزینه1

86.شخصي در جلسه سخنراني رسمي يكي از وزرا، به قصد حمايت از منافع ملّي، او را به تضييع اموال عمومي
متهم ميكند. كدام مورد درباره عنوان اتهامي او، صحيح است؟
1) نشر اكاذيب مشمول جرايم عمومي 2) نشر اكاذيب مشمول جرايم سياسي
3) افتراي مشمول جرايم سياسي 4) افتراي مشمول جرايم عمومي

پاسخ صحیح: گزینه3

87.شخصي، اهالي منطقه را به قصد برهمزدن امنيت كشور، به جنگ و كشتار تحريك كرده است. وصف عمل
مجرمانه وي چيست؟
1) سردستگي است، خواه تحريك مؤثر واقع شود، خواه نشود.
2) معاونت است، اگر تحريك مؤثر واقع شود.
3) جرم مستقل و مقيد به نتيجه است.
4) جرم مستقل و مطلق است.

پاسخ صحیح: گزینه4

88».الف» مال متعلّق به «ب» را فروخته است. «ب» با علم به موضوع، مالكيت خود را در فرجه قانوني به
خريدار اطلاع نداده و پس از انقضاي فرجه مذكور، عليه او طرح دعوا كرده است. كدام مورد درباره وصف
رفتار «ب»، صحيح است؟
1) معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع 2) معاونت در كلاهبرداري
3) مشاركت در كلاهبرداري 4) وصف جزايي ندارد.

پاسخ صحیح: گزینه2

89.مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق، از تعقيب مرتكبان خودداري ميكنند، چه عنواني دارند؟
1) در حكم مختلس
2) مساعدت در فرار مجرمين
3) معاون در ارتكاب جرم قاچاق
4) عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتكب، تخلّف انتظامي كرده است.

پاسخ صحیح: گزینه1

90.مغازهداري با حيله و تقلّب و با تخلّف از ضوابط دولتي، كالاهايي را كه براي توزيع به وي سپرده شده، به
قيمتي بيش از قيمت مصوب فروخته است. عنوان اتهامي عمل وي چيست؟
1) تخلّف صنفي 2) خيانت در امانت
3) در حكم كلاهبرداري 4) تحصيل مال از طريق نامشروع

پاسخ صحیح: گزینه2

91.جرم پولشويي شخصي با توجه به اصل ارزش مال و عوايد ناشي از آن، به مبلغ بيست ميليارد ريال محرز
شده است. مجازات محكوم، كداميك از موارد زير است؟
1) مصادره مبلغ پولشويي و جزاي نقدي معادل يكچهارم آن
2) مصادره اموال معادل مبلغ پولشويي و حبس تعزيري درجه پنج
3) مصادره مبلغ پولشويي ـ جزاي نقدي معادل ميزان پولشويي و حبس تعزيري درجه چهار
4) مصادره مبلغ پولشويي ـ جزاي نقدي معادل مبلغ پولشويي و حبس تعزيري درجه پنج 92».الف» به موجب سند عادي، منافع ملك ثبتشدة خود را براي مدت دو سال به ديگري تمليك كرده و
متعاقباً طي سند رسمي، منافع همان ملك را در همان مدت، به شخص ثالثي واگذار و وجوهي از او دريافت كرده است. كدام مورد درخصوص وصف قانوني عمل وي، صحيح است؟
1) انتقال مال غير 2) معامله معارض
3) تحصيل مال از طريق نامشروع 4) وصف كيفري ندارد.

پاسخ صحیح: گزینه3

93».الف» به قصد قتل، به سمت «ب» شليك كرده، ولي بهواسطه بعد مسافت، گلوله به هدف اصابت نكرده
است. «ب» گذشت كرده است. كدام مورد درخصوص مجازات «الف»، صحيح است؟
1) جرم محال است و غيرقابل مجازات.
2) شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه چهار
3) در حكم شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه پنج
4) در حكم شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه چهار

پاسخ صحیح: گزینه3

94.كدام مورد درخصوص انتقال مال با انگيزه فرار از دين، صحيح است؟
1) اگر دين، موضوع سند لازمالاجرا باشد، جرم است.
2) اگر دين، محكوم به حكم قطعي باشد، جرم است.
3) چنانچه بعد از صدور حكم بدوي صورت گرفته باشد، جرم است.
4) چنانچه پس از طرح دعوي در مراجع قضائي يا تقاضاي صدور اجرائيه ثبتي صورت گرفته باشد، جرم است.

پاسخ صحیح: گزینه2

95.در جرم مساعدت براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت، كداميك از موارد زير، جزو معاذير قانوني
تخفيفدهنده مجازات است؟
1) مرتكب، يقين به بيگناهي متهم داشته باشد. 2) مرتكب، از اقارب درجه اول متهم باشد.
3) مجازات مجرم اصلي، تعزير درجه هشت تا پنج باشد. 4) نسبت به مجرم اصلي، حكم برائت صادر شود.

پاسخ صحیح: گزینه2

96.شخصي، عضو يك گروه مجازي خصوصي است و اعضاي گروه را به پيوستن به يك سايت مروج محتويات مستهجن ترغيب ميكند. وصف رفتار مجرمانه وي چيست؟
1) چنانچه ترغيب به پيوستن به سايتهاي مستهجن را حرفة خود قرار داده باشد، افساد فيالارض
2) صرفاً اگر ترغيب مؤثر باشد، معاونت در جرم رايانهاي عليه عفت و اخلاق عمومي
3) با توجه به خصوصي بودن گروه، وصف جزايي ندارد.
4) جرم رايانهاي عليه عفت و اخلاق عمومي

پاسخ صحیح: گزینه4

97».الف» با علم به مجازات زناي به عنف، «ب» را اكراه كرده تا برخلاف واقع به ارتكاب چنين جرمي اقرار كند.
«ب» در اجراي حكم مستند به اقرار، اعدام شده است. كدام مورد درخصوص مسئوليت ناشي از اين واقعه،
صحيح است؟
1») الف»، مسئول قتل عمد «ب» است.
2») الف»، مسئول قتل شبهعمد «ب» است.
3) اشتباه قضائي است و ديه شخص، از بيتالمال پرداخت ميشود.
4») الف» به حبس ابد محكوم ميشود و ديه «ب»، از بيتالمال پرداخت ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه1

98».الف» با هماهنگي با «ب»، به قصد برداشتن عضوي از اعضاي بدن «ج»، او را با خدعه و نيرنگ به داخل
كشور آورده و «ب» او را تحويل گرفته است. وصف جزايي عمل «الف» و «ب» چيست؟
1») الف»، شروع به جنايت بر عضو و «ب»، عبور دادن غيرمجاز از مرز
2») الف»، معاونت در قاچاق انسان و «ب»، مباشرت در آن
3») الف»، شروع به جنايت بر عضو و «ب»، معاونت در آن
4) هر دو، مباشرت در قاچاق انسان

پاسخ صحیح: گزینه4

99.كارمند يك مؤسسه، مرتكب جرم رايانهاي شده است. در كدام فرض، مؤسسه داراي مسئوليت كيفري است؟
1) صرفاً اگر در راستاي منافع مؤسسه مرتكب شده باشد.
2) اگر در اثر عدم نظارت مدير، مرتكب شده باشد.
3) صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتكب شده باشد.
4) اگر مرتكب نفع شخصي نداشته باشد.

پاسخ صحیح: گزینه2

100.كداميك از جرايم زير، قابل تعليق است؟
1) صدور چك با علم به مسدود بودن حساب 2) حمله به آمران به معروف و ناهيان از منكر
3) جعل اسناد رسمي 4) معاونت در قتل عمد

پاسخ صحیح: گزینه3

آيين دادرسي كيفري:

101.در جرايم فاقد جنبه حقاللهي، دادگاه تحت كداميك از شرايط زير، مبادرت به صدور حكم غيابي ميكند؟
1) چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، هرچند وكيل او حضور داشته باشد.
2) درصورتيكه متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هرچند وكيل او لايحه دفاعيه داده باشد.
3) هرگاه متهم يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشند.
4) هرگاه متهم يا وكيل او، صرفاً در جرايم مذكور در ماده 2o 3ق.آ.د.ك در هيچيك از جلسات دادگاه يا
دادسرا حضور پيدا نكرده باشند.

پاسخ صحیح: گزینه3

102.در كدام فرض، در مورد متهمي كه قبلاً درخصوص اتهام وي بهدليل عدم كفايت ادلّه، قرار منع تعقيب صادر
و در دادگاه قطعي شده است، امكان تعقيب مجدد براي همان اتهام وجود دارد؟
1) كشف دليل جديد ـ درخواست دادستان ـ اجازه دادگاه
2) كشف دليل جديد ـ درخواست شاكي ـ اجازه دادستان
3) كشف دليل جديد ـ موافقت دادستان
4) كشف دليل جديد ـ موافقت دادگاه

پاسخ صحیح: گزینه1

103.در جرايم غيرقابلگذشت، در فرضي كه پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، شاكي
رضايت قطعي خود را اعلام كند، كدام مورد صحيح است؟
1) صرفاً چنانچه امكان تعليق تعقيب باشد، دادستان بايد از كيفرخواست عدول كند.
2) پس از اعلام رضايت شاكي، دادستان مكلّف به عدول از كيفرخواست و صدور كيفرخواست جديد است.
3) درهرحال، امكان عدول از كيفرخواست وجود ندارد و دادگاه ميتواند رضايت را بهعنوان كيفيت مخفّفه
درنظر گيرد.
4) درصورتيكه در نتيجة رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين
اساس، كيفرخواست جديد صادر ميكند.

پاسخ صحیح: گزینه4

104.مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض متهم و كفيل درخصوص دستور دادستان مبنيبر اخذ وجه التزام و وجهالكفاله، كدام دادگاه است؟
1) كيفري يك 2) كيفري دو
3) كيفري صالح براي رسيدگي به اتهام 4) تجديدنظر استان

پاسخ صحیح: گزینه2

105.اعلام جرم از سوي سازمانهاي مردمنهاد داراي مجوز، در كدام فرض پذيرفته ميشود؟
1) در جرم قابلگذشت كه داراي بزهديده خاص است، هرچند بدون رضايت وي باشد.
2) در جرمي كه نسبت به موضوع مورد حمايت آنان ارتكاب يافته، هرچند در اساسنامه آنها درج نشده باشد.
3) فقط در جرايم غيرقابلِگذشت كه نسبت به موضوع مورد حمايت آنان ارتكاب يافته و اسامي اين سازمانها
توسط مراجع رسمي اعلام شده باشد.
4) در هر جرمي كه نسبت به موضوع مورد حمايت مندرج در اساسنامه آنان ارتكاب يافته و اسامي اين
سازمانها توسط مراجع رسمي اعلام شده باشد.

پاسخ صحیح: گزینه4

106.در مورد متهم، قرار تعليق تعقيب صادر شده و متهم مجدداً در مدت تعليق، مرتكب جرم تعزيري درجه
هفت ميشود. در كداميك از فروض زير، قرار مزبور لغو ميشود؟
1) صدور كيفرخواست در مورد اتهام جديد
2) صدور قرار تأمين كيفري در مورد اتهام جديد
3) به محض شروع به تعقيب كيفري در مورد اتهام جديد
4) به محض صدور قرار نهايي از دادسرا در مورد اتهام جديد

پاسخ صحیح: گزینه1

107.طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و
بهموجب قانون باشد. اين حكم، متضمن كداميك از اصول جزايي زير است؟
1») قانوني بودن دادرسي» و «قانوني بودن جرم»
2») فردي كردن كيفر» و «شخصي بودن مجازات»
3») قانوني بودن مجازات» و «قانوني بودن دادرسي»
4») قانوني بودن جرم و مجازات» و «شخصي بودن مسئوليت كيفري»

پاسخ صحیح: گزینه3

108.چنانچه پس از صدور حكم و در مرحله اجراي احكام، شاهدي كه شهادت شرعي وي موجب محكوميت
محكومعليه شده است، از شهادت خود رجوع كند، قاضي اجراي احكام و دادستان بهترتيب با كدام تكليف
زير مواجه هستند؟
1) اعلام مراتب به دادگاه صادركننده حكم قطعي ـ تقاضاي اعاده دادرسي پس از موافقت دادگاه
2) اعلام مراتب به دادستان ـ تقاضاي اعاده دادرسي پس از موافقت دادگاه
3) اعلام مراتب به دادستان ـ تقاضاي اعاده دادرسي توسط دادستان
4) تقاضاي اعاده دادرسي ـ پيگيري موضوع در ديوانعالي كشور

پاسخ صحیح: گزینه3

109.شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعدد است. درخصوص صدور قرار تأمين كيفري، كدام مورد صحيح است؟
1) در مورد وي قرار تأمين واحد صادر ميشود، مگراينكه رسيدگي به اتهامات در صلاحيت ذاتي يا محلي
دادگاههاي مختلف باشد.
2) در مورد وي قرار تأمين واحد صادر ميشود، مگراينكه رسيدگي به اتهامات در صلاحيت ذاتي دادگاههاي
مختلف باشد.
3) در مورد هريك از اتهامات با لحاظ صلاحيت محلي، قرار تأمين مستقل صادر ميشود.
4) درهرصورت، در مورد وي قرار تأمين واحد صادر ميشود.

پاسخ صحیح: گزینه2

110.منافع ممكنالحصول، در كدام صورت قابل مطالبه است؟
1) در تمام جرايم، درصورتيكه صدق اتلاف نمايد.
2) در تمام جرايم، درصورتيكه حصول آن امكان داشته باشد.
3) در غيرجرايم موجب تعزير منصوص شرعي و ديه، درصورتيكه صدق اتلاف نمايد.
4) در غيرجرايم موجب تعزير منصوص شرعي و ديه، درصورتيكه حصول آن امكان داشته باشد.

پاسخ صحیح: گزینه3

111.در احضاريه، به تشخيص مقام قضائي، كداميك از موارد زير درج نميشود؟
1) نتيجة عدم حضور 2) تاريخ حضور
3) امضاي مقام قضائي 4) علت احضار

پاسخ صحیح: گزینه4

112.به جرايم مشمول صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلّح، ارتكابي توسط نظاميان داراي درجه سرتيپ
دومي شاغل در محل سرلشكري، در كداميك از دادگاههاي زير رسيدگي ميشود؟
1) دادگاه نظامي يك يا دو مركز استان محلّ وقوع جرم، برحسب نوع جرم
2) دادگاه نظامي يك يا دو تهران، برحسب نوع جرم
3) دادگاه نظامي يك مركز استان محلّ وقوع جرم
4) فقط دادگاه نظامي يك تهران

پاسخ صحیح: گزینه2

113.درصورتيكه دادگاه تجديدنظر استان، اساس حكم بدوي را صحيح بداند اما محكومعليه را مستحق تخفيف
مجازات تشخيص دهد، چه اقدامي ميكند؟
1) ضمن تأييد اساس حكم، ميتواند مجازات را طبق قانون تخفيف دهد، هرچند محكومعليه تقاضاي
تجديدنظر نكرده باشد.
2) در فرضي كه دادستان يا شاكي تجديدنظرخواهي كرده باشند، امكان اعمال تخفيف مجازات وجود ندارد.
3) صرفاً چنانچه محكومعليه تقاضاي تجديدنظر و اعمال تخفيف كرده باشد، امكان تخفيف وجود دارد.
4) با توجه به صحت اساس حكم، امكان اعمال تخفيف وجود ندارد.

پاسخ صحیح: گزینه1

114.چنانچه شعبه ديوانعالي كشور، در مقام رسيدگي فرجامي احراز نمايد عملي كه محكومعليه به اتهام
ارتكاب آن محكوم شده است، به فرض ثبوت، جرم نيست، چه تصميمي اتخاذ ميكند؟
1) رأي را نقض و براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميدهد.
2) پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع ميدهد.
3) رأي را نقض و پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع ميدهد.
4) رأي صادره را نقض بلاارجاع ميكند.

پاسخ صحیح: گزینه4

115.هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه كيفري دو ارجاع شود، دادگاه مكلّف است چه اقدامي انجام دهد؟
1) بدون تعيين وقت رسيدگي، حداكثر ظرف يك ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي
نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، بايد حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.
2) صرفاً درصورت عدم احراز صلاحيت، بايد قرار عدم صلاحيت صادر و درغيراينصورت، بايد دستور تعيين
وقت رسيدگي داده و طرفين را به دادرسي دعوت كند.
3) متعاقب بررسي پرونده، درهرصورت بايد دستور تعيين وقت رسيدگي صادر و طرفين را دعوت كند.
4) بدون بررسي پرونده، بايد بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي داده و طرفين را دعوت كند.

پاسخ صحیح: گزینه1

116.درصورتيكه دادگاه تجديدنظر، تحقيقات دادگاه بدوي را ناقص تشخيص دهد، كدام مورد صحيح است؟
1) رأساً مبادرت به تحقيق كرده يا قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده
كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي ميفرستد.
2) رأساً مبادرت به تحقيق كرده يا با صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادركننده رأي ميفرستد.
3) صرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي ميفرستد.
4) قرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست ميفرستد.

پاسخ صحیح: گزینه1

117.شخصي به اتهام خيانت در امانت، بهموجب حكم بدوي محكوم شده و قبل از پايان مهلت تجديدنظرخواهي، حقّ
تجديدنظرخواهي خود را اسقاط مينمايد. كدام مورد صحيح است؟
1) به درخواست محكومعليه، دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي كرده و ميتواند مجازات را عندالاقتضا به
تشخيص خود تخفيف دهد.
2) به درخواست محكومعليه، دادگاه با حضور دادستان رسيدگي كرده و ميتواند مجازات را عندالاقتضا به
تشخيص خود تخفيف دهد.
3) با تقاضاي تخفيف مجازات، دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يكچهارم مجازات تعيينشده
را كسر ميكند.
4) با تقاضاي تخفيف مجازات، دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي و يكچهارم مجازات تعيينشده را كسر ميكند.

پاسخ صحیح: گزینه3

118.براساس اصل فردي كردن قضائي كيفر، طبق كداميك از علل زير، مرجع صادركننده حكم قطعي، اختيار
تبديل مجازات مرتكب را به مجازات مناسب ديگري دارد؟
1) تشديد بيماري جسمي يا رواني در اعمال مجازاتهاي تعزيري
2) عدم اميد به بهبودي بيمار در اعمال مجازاتهاي تعزيري
3) تأخير در بهبودي بيمار در اعمال مجازات شلاق
4) عدم اميد به بهبودي بيمار در كليه مجازاتها

پاسخ صحیح: گزینه2

119.درصورت طرح پرسشهاي تلقيني از سوي بازپرس در حين بازجويي از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي،
كداميك از موارد زير، صحيح است؟
1) صرفاً وكيل متهم ميتواند به بازپرس تذكر دهد.
2) صرفاً موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
3) موجب بطلان تحقيقات و محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
4) وكيل متهم ميتواند به بازپرس تذكر دهد و همچنين، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

پاسخ صحیح: گزینه4

120.تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صلاحيت دادسرا، درصورت ارتكاب توسط كداميك از افراد زير، در
دادسراي ويژه نوجوانان انجام ميشود؟
1) بالغ زيرِ 18 سال 2) 15 تا 18 سال

پاسخ صحیح: گزینه2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *