جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا

پذیرش از دانشجوبان دانشگاه های برتر

ویژه استان تهران

از تاریخ اول خرداد 98 به مدت 20روز

جذب اختصاصی قاضی از دانشجویان دانشگاه های برتر حقوق کشور من جمله از دانشجویان دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات