جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا

پذیرش از دانشجوبان دانشگاه های برتر

ویژه استان تهران

از تاریخ اول خرداد ۹۸ به مدت ۲۰روز

جذب اختصاصی قاضی از دانشجویان دانشگاه های برتر حقوق کشور من جمله از دانشجویان دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات