با

استاد آنلاین

استاد شو !

دور ه های آنلاین حقوق در همه جا همراه شما… !

دوره های آموزش مجازی حقوق،وکالت و قضاوت با تدریس اساتید برجسته حقوقی هم چون دکتر توکلی،دکتر حسین پور شرفشاد،دکتر فدایی،دکتر نوبهاری طهرانی و استاد بخشی زاده در سایت آموزش مجازی حقوق استادآنلاین

حقوق مدنی دکتر توکلی

حقوق تجارت دکتر توکلی

حقوق جزای اختصاصی دکتر نوبهاری طهرانی

حقوق جزای عمومی  دکتر نوبهاری طهرانی

آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

اصول فقه دکتر فدایی 

تعزیرات دکتر نوبهاری طهرانی

نکته و تست اصول فقه دکتر شرفشاد

آیین دادرسی کیفری استاد بخشی زاده

فن دفاع دکتر بزرگمهر

مبحث ارث دکتر فدایی

اپلیکیشن استادآنلاین...

مشاهده دوره های حقوقی خود بدون نیاز به اینترنت...