با

استاد آنلاین

استاد شو !

پاسخ گزینه ۴ می باشد

در نظام حقوقی ما،رجوع برخلاف فسخ که حق میباشد،حکم است.این نهاد نه تنها قابلیت اسقاط را نداشته بلکه قابلیت تعهد به عدم استفاده را نیز ندارد.این حکم نیز مانند رجوع در وصیت یا رجوع در حبس مطلق یا نیز همانند رجوع در هبه،امتیاز اصلا تلقی نمی شود.

پاسخ گزینه ۱ می باشد